NEWSY

Ferrari wraca na szczyt!

Seba­stian Vet­tel trium­fa­to­rem pierw­szego GP sezonu 2017. Po star­cie Nie­miec utrzy­my­wał świetne tempo i cały czas bli­sko  trzy­mał się ple­ców Hamil­tona. Wszystko wyja­śniło się po… 

Pierwsze pole position dla Hamiltona

Rok temu o tej porze kibice prze­żyli pierw­sze roz­cza­ro­wa­nie po kwa­li­fi­ka­cjach w kre­tyń­skim for­ma­cie eli­mi­na­cji. W tym roku można rzec wszystko po sta­remu. Układ… 

Toyota Yaris GRMN

Toyota w końcu poka­zała moc­nego Yarisa o dość dziw­nej nazwie. Co kryje się za skró­tem GRMN? Gazoo Racing Masters of Nür­bur­gring, gdzie Gazoo to spor­towy…

Volvo XC60

XC60 to bez wąt­pie­nia jeden z naj­waż­niej­szych modeli w histo­rii Volvo. Mniej­szy i bar­dziej prak­tyczny brat XC90, mimo paru lat na karku. to wciąż… 

Volkswagen Arteon

Szlaki dla tego seg­mentu prze­cie­rał Merc CLS, w VW robotę robił naj­pierw Pas­sat CC by następ­nie stać się po pro­stu VW CC. Teraz pora… 

Ferrari 812 Superfast

Z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin, Fer­rari ponow­nie przy­wraca do życia nazwę Super­fast, pierw­szy raz widzianą na dro­gach w latach 50tych. 4,9 Super­fast było wów­czas jed­nym…

Pagani Huayra Roadster

Jesz­cze przed mar­co­wym salo­nem Genew­skim, Hora­cio Pagani posta­no­wił ucie­szyć nas Huayrą Road­ster.  Według Hora­cio był to naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany pro­jekt z dotych­cza­so­wych. Piękne nad­wo­zie targa ze… 

Fascynujący proces produkcji Bugatti Chirona

Pano­wie i panie z Bugatti lubią się chwa­lić naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie samo­cho­dem, który skła­dają w “fabryce” w Mol­sheim. Wła­śnie podzie­lili się ze świa­tem gar­ścią…

Mercedes-Maybach G650 4×4² Landaulet

Mer­ce­des bar­dzo się sta­rał, aby­śmy przed­wcze­śnie nie zoba­czyli ich naj­now­szego ultra­luk­su­so­wego, tere­no­wego dziecka. Nie udało się. Zdję­cia wycie­kły przez Insta­gram i pocho­dzą z pry­wat­nych…

Porozmawiajmy o pieniądzach.

Gdy wszyst­kie karty w Mer­ce­de­sie zostały odsło­nięte, można prze­ana­li­zo­wać jak przej­ście z Wil­liamsa do srebr­nych strzał, wpły­nie na przy­szłość Valt­te­riego Bot­tasa, Felipe Massy oraz… 

Lifting Mustanga

Obecna gene­ra­cja jest z nami od 2015 roku, tym­cza­sem Ford zde­cy­do­wał się na odświe­że­nie swo­jej legendy. Nowy “Stang” dostał dość smutną twarz, ale są… 

STAY CONNECTED

3,048FaniLubię
5,805Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
31Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!