NEWSY

Ferrari 812 Superfast

Z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin, Fer­rari ponow­nie przy­wraca do życia nazwę Super­fast, pierw­szy raz widzianą na dro­gach w latach 50tych. 4,9 Super­fast było wów­czas jed­nym…

Pagani Huayra Roadster

Jesz­cze przed mar­co­wym salo­nem Genew­skim, Hora­cio Pagani posta­no­wił ucie­szyć nas Huayrą Road­ster.  Według Hora­cio był to naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany pro­jekt z dotych­cza­so­wych. Piękne nad­wo­zie targa ze… 

Fascynujący proces produkcji Bugatti Chirona

Pano­wie i panie z Bugatti lubią się chwa­lić naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie samo­cho­dem, który skła­dają w “fabryce” w Mol­sheim. Wła­śnie podzie­lili się ze świa­tem gar­ścią…

Mercedes-Maybach G650 4×4² Landaulet

Mer­ce­des bar­dzo się sta­rał, aby­śmy przed­wcze­śnie nie zoba­czyli ich naj­now­szego ultra­luk­su­so­wego, tere­no­wego dziecka. Nie udało się. Zdję­cia wycie­kły przez Insta­gram i pocho­dzą z pry­wat­nych…

Porozmawiajmy o pieniądzach.

Gdy wszyst­kie karty w Mer­ce­de­sie zostały odsło­nięte, można prze­ana­li­zo­wać jak przej­ście z Wil­liamsa do srebr­nych strzał, wpły­nie na przy­szłość Valt­te­riego Bot­tasa, Felipe Massy oraz… 

Lifting Mustanga

Obecna gene­ra­cja jest z nami od 2015 roku, tym­cza­sem Ford zde­cy­do­wał się na odświe­że­nie swo­jej legendy. Nowy “Stang” dostał dość smutną twarz, ale są… 

Manhart M2

Mało mocy w Twoim BMW M2? Tuner Man­hart wyszedł z tego zało­że­nia i popra­co­wał nad mon­stru­al­nym przy­ro­stem mocy w porów­na­niu do wer­sji pro­duk­cyj­nej. Chło­paki z… 

Facelift F-Type’a

Pre­miery w Detroit zdają się nie mieć końca i kolejną marką, która przy­wio­zła do USA efekty swo­ich prac jest bry­tyj­ski Jaguar. Face­lift F-Type’a przy­nosi…

Audi Q8 Concept

Audi Q8 to ultra­luk­su­sowy SUV-hybryda, który poka­zuje w jakim kie­runku w naj­bliż­szym cza­sie będą podą­żać sty­li­ści z Inglo­stadt. Jest to hybryda plug-in napę­dzana 333 kon­nym…

Najmocniejsza Kia w historii marki

Nowe Kie to cał­kiem sym­pa­tyczne samo­chody. Euro­pej­skie cen­trum sty­li­styczne zde­cy­do­wa­nie robi dobrą robotę, ponadto Kijanki są przy­zwo­icie wypo­sa­żone, nie­źle zro­bione i kon­ku­ren­cyjne cenowo. Jed­nakże…

Bentley Continental Supersports

Bry­tyj­czycy wła­śnie zapre­zen­to­wali naj­moc­niej­szego Con­ti­nen­tala w histo­rii. Jak moc­nego? 700 konny sil­nik W12 o pora­ża­ją­cym momen­cie aż 1017 nm mógłby ruszyć z posad cały… 

STAY CONNECTED

3,060FaniLubię
5,858Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
31Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!