NEWSY

Lifting Mustanga

Obecna gene­ra­cja jest z nami od 2015 roku, tym­cza­sem Ford zde­cy­do­wał się na odświe­że­nie swo­jej legendy. Nowy “Stang” dostał dość smutną twarz, ale są… 

Manhart M2

Mało mocy w Twoim BMW M2? Tuner Man­hart wyszedł z tego zało­że­nia i popra­co­wał nad mon­stru­al­nym przy­ro­stem mocy w porów­na­niu do wer­sji pro­duk­cyj­nej. Chło­paki z… 

Facelift F-Type’a

Pre­miery w Detroit zdają się nie mieć końca i kolejną marką, która przy­wio­zła do USA efekty swo­ich prac jest bry­tyj­ski Jaguar. Face­lift F-Type’a przy­nosi…

Audi Q8 Concept

Audi Q8 to ultra­luk­su­sowy SUV-hybryda, który poka­zuje w jakim kie­runku w naj­bliż­szym cza­sie będą podą­żać sty­li­ści z Inglo­stadt. Jest to hybryda plug-in napę­dzana 333 kon­nym…

Najmocniejsza Kia w historii marki

Nowe Kie to cał­kiem sym­pa­tyczne samo­chody. Euro­pej­skie cen­trum sty­li­styczne zde­cy­do­wa­nie robi dobrą robotę, ponadto Kijanki są przy­zwo­icie wypo­sa­żone, nie­źle zro­bione i kon­ku­ren­cyjne cenowo. Jed­nakże…

Bentley Continental Supersports

Bry­tyj­czycy wła­śnie zapre­zen­to­wali naj­moc­niej­szego Con­ti­nen­tala w histo­rii. Jak moc­nego? 700 konny sil­nik W12 o pora­ża­ją­cym momen­cie aż 1017 nm mógłby ruszyć z posad cały… 

Lamborghini Aventador S

Aven­ta­dor jest z nami od 2011 roku, więc przy­szła pora na deli­katne odświe­że­nie topo­wego modelu Lam­bor­ghini. Ste­fano Dome­ni­cali CEO of Lambo powie­dział, że: “Jest to… 

Mercedes E Coupe

Podoba ci się “eska” Coupe, lecz jest zbyt droga? C-Coupe zbyt cia­sne? Mer­ce­des wła­śnie poka­zał samo­chód dla cie­bie. Nowa E klasa Coupe, gar­ściami czer­pie…

Ferrari J50

Z oka­zji 50. rocz­nicy Fer­rari w Japo­nii (stąd nazwa), wło­ska marka nie­spo­dzie­wa­nie odsło­niła “nowy” model. “Nowy”, gdyż pod spodem jest to dobrze znane 488 Spi­der.…

Opel Insignia Grand Sport

Opel Insi­gnia to samo­chód, który ide­al­nie tra­fił w gusta  wielu euro­pej­czy­ków. Obok Skody Octa­vii to jeden z naj­czę­ściej widy­wa­nych na uli­cach samo­cho­dów tego seg­mentu.  Roz­miar…

Mazda Rx-9 umarła.

Zapo­wia­dany w tym roku piękny kon­cept Mazdy-RX Vision con­cept, czyli na chłop­ski rozum nowe RX-9 wła­śnie zostało uśmier­cone. :( Krą­żące plotki mówiły o przy­go­to­wy­wa­nym po… 

STAY CONNECTED

3,067FaniLubię
5,933Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
30Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!