NEWSY

Koniec Audi w LMP1?

Smutna wieść nie­sie, że Audi wycofa się z kró­lew­skiej kate­go­rii w wyści­gach dłu­go­dy­stan­so­wych po roku 2017.  Dzien­ni­karz autocar.uk Greg Kable jest dość wia­ry­god­nym źró­dłem i… 

Lamborghini Huracan Superleggera

Rasowa wer­sja mniej­szego Lam­bor­ghini — Lam­bor­ghini Hura­can Super­leg­gera testo­wana po raz kolejny na Nord­schle­ife. Co raz wię­cej zmian możemy dopa­trzeć się w nowym Lambo,… 

Mercedes C63 AMG R

Mer­ce­des C63 AMG R, czyli kon­ku­rent dla M4 GTS, testo­wany na Nur­bur­gringu.  Mer­ce­des od pew­nego czasu pra­cuje nad naj­bar­dziej hard­ko­rową i naj­moc­niej­szą C klasą w… 

Zwycięstwo Rosberga na Suzuce

Zwy­cię­stwo Ros­berga na Suzuce i pewne pro­wa­dze­nie w mistrzo­stwach z prze­wagą 33 punk­tów nad Hamil­to­nem. To wiemy po GP Japo­nii. Jak prze­bie­gało? Fatalny start Hamil­tona i… 

Nico Rosberg z PP przed GP Japonii

Nico Ros­berg z PP przed GP Japo­nii. Nie­miec poko­nał part­nera z zespołu o zale­d­wie 0,013 sekundy!  Dawno nie oglą­da­li­śmy tak emo­cjo­nu­ją­cych kwa­li­fi­ka­cji. Róż­nice w czo­łówce…

Ferrari LaFerrari Aperta

Paris Motor Show i ofi­cjalna pre­miera Fer­rari LaFer­rari Aperta. Mogli­by­śmy na tym skoń­czyć i raczej nikt nie miałby nam tego za złe. Design tego… 

Daniel Ricciardo zwycięża w GP Malezji

Daniel Ric­ciardo zwy­cięża w GP Male­zji i prze­rywa passę kie­row­ców Mer­ce­desa.  Fer­rari znów roz­cza­ro­wało. Ciężko winić Seba­stiana za koli­zję w pierw­szym zakrę­cie, był to raczej… 

Audi RS3 Sedan

Trzeba przy­znać, że tego­roczny Motor Show w Paryżu obfi­tuje w wiele aut, któ­rych głów­nym wyznacz­ni­kiem są osiągi. Jed­nym z nich jest nowe Audi RS3… 

Hamilton z PP do GP Malezji

Hamil­ton z PP do GP Male­zji z dużą prze­wagą nad Nico Ros­ber­giem, który nie mógł dziś zagro­zić part­ne­rowi z zespołu. Za ich ple­cami usta­wią się… 

Udany powrót Kubicy na tor

Udany powrót Kubicy na tor po bar­dzo dłu­giej prze­rwie. 5 lat w motor­spor­cie to wiecz­ność i trzeba przy­znać, że w pra­wie nie­zna­nym sobie samo­cho­dzie z… 

Kubica na podium

Kubica na podium w pierw­szym wyścigu na Spa. Wspa­niały wynik zwłasz­cza po piąt­ko­wych pro­ble­mach z nad­ste­row­nym RS 01. Po czę­ści w zdo­by­ciu podium pomo­gły kary… 

STAY CONNECTED

3,045FaniLubię
6,092Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
28Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!