2016 Audi R18 LMP1

612
r18 lmp1 1

2016 Audi R18 LMP1 to naj­now­sza maszyna Audi do wyści­gów dłu­go­dy­stan­so­wych w naj­wyż­szej kla­sie pro­to­ty­pów LMP1. Według pro­du­centa, auto nie ma prak­tycz­nie nic wspól­nego ze swoim poprzed­ni­kiem.

Po raz pierw­szy zasto­so­wano napęd wyko­rzy­stu­jące bate­rię jonow-litową, dzięki czemu sil­niki elek­tryczne odzy­skują 50% wię­cej ener­gii, co prze­kłada się cał­ko­witą moc auta w oko­li­cach 1000 KM.

2016 Audi R18 LMP1 używa 4-litro­wego, sil­nika V6 TDI. Nowo­ścią jest także lżej­sza tur­bo­sprę­żarka.