2017 Porsche 911 GT3

516
2017 Porsche 911 GT3 4

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe zdję­cia odświe­żone Porsche 911 GT3 poja­wiły się w inter­ne­cie! 2017 Porsche 911 GT3 zostało przy­ła­pane z nie­wielką ilo­ścią w kamu­flażu na testach.

Na zdję­ciach możemy zoba­czyć nowy przedni zde­rzak auta, wloty powie­trza i nowe kie­run­kow­skazy w tech­no­lo­gii LED. Reszta auta pozo­sta­nie prak­tycz­nie bez więk­szych zmian.

Naj­więk­szą nowo­ścią dodaną do GT3 będzie opcjo­nalne wypo­sa­że­nie auta w 6-bie­gową, manu­alną skrzy­nię bie­gów, praw­do­po­dob­nie tą samą, co w Porsche 911 R. Sil­nik pozo­sta­nie ten sam, a więc pod maską zoba­czymy 3,8-litrowe V8. Będzie jeden z ostat­nich modeli Porsche bez turbo. Możemy spo­dzie­wać się rów­nież małej zwyżki mocy, ale nie ocze­ki­wa­li­by­śmy tutaj cudów.

Podoba się? Co sądzi­cie o manu­alu w nowym GT3? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

photo: autocar.co.uk