900 konne Ferrari 488 GTB

562
900 PS Ferrari 488 GTB 15

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘTwo­rząc tur­bo­do­ła­do­wane auto, Fer­rari powinno spo­dzie­wać się, że tune­rzy szybko zain­te­re­sują się mode­lem 488 GTB. Jedną z nich jest nie­miecka firma VOS, która przy­go­to­wała 900 konne Fer­rari 488 GTB!

Firma przy­go­to­wała 3 etapy mody­fi­ka­cji sil­nika, a naj­moc­niej­sza nich, stage 3, pozwala osią­gnąć 900 KM i 1233 Nm momentu obro­to­wego ze stan­dar­do­wego sil­nika 3,9-litrowego, podwój­nie utur­bio­nego V8. Naj­słab­sza z mody­fi­ka­cji, stage 1, ofe­ruje 750 KM, a stage 2 — 830 KM.

Z punktu widze­nia desi­gnu, VOS wpro­wa­dził kilka nie­znacz­nych mody­fi­ka­cji do body­kitu oraz dołą­czył jeden duży tylny spoj­ler, który aku­rat naszym zda­nie nie pasuje do 488 GTB. Każda z mody­fi­ka­cji wizu­al­nych została wypro­du­ko­wana z włókna węglo­wego.

Skrót VOS ozna­cza Vision of speed, a filo­zo­fia marki opiera się na mody­fi­ka­cji aut bez inge­ren­cji w cha­rak­ter auta i jego pod­sta­wową budowę.

Jak Wam się podoba ta mody­fi­ka­cja? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!