ABT TTS 120 Years Edition

666
ABT TTS 120 Years Edition 9

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘZnana firma tunin­gowa ABT obcho­dzi w tym roku swoje 120 uro­dziny. Cele­bru­jąc to wyda­rze­nie stwo­rzyła spe­cjalne limi­to­wane edy­cje swo­ich mody­fi­ka­cji aut z grupy Volks­wa­gena. Jedną z nich jest ABT TTS 120 Years Edi­tion.

Zmiany, w sto­sunku do stan­dar­do­wych mody­fi­ka­cji, zacho­dzą przede wszyst­kim w sfe­rze wizu­al­nej. Pakiet tuningu mecha­nicz­nego pozo­staje bez zmian, w związku z czym ABT TTS 120 Years Edi­tion roz­wija moc 370 KM, a pręd­kość mak­sy­malna jest ogra­ni­czona do 265 km/h.

Auto zostało przy­go­to­wane w dwóch kolo­rach — srebr­nym i Day­tona grey. Dodat­kowo, nie­które linie auta zostały poma­lo­wane w kolo­rze czer­wo­nym. Jeśli cho­dzi o mody­fi­ka­cje doty­czące body kitu, ABT TTS 120 Years Edi­tion ma zmie­niony front split­ter, osłony luste­rek, tył oraz tylny spoj­ler. Ponadto, auto zostało wypo­sa­żone w 20-calowe, alu­mi­niowe felgi od CR whe­els.

Co sądzi­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!