Alfa Romeo Giulia Station Wagon

632

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘAlfa Romeo Giu­lia Sta­tion Wagon, czyli krótko mówiąc wer­sja kombi Giu­lii. Od swo­jej pre­miery nowy sedan wło­skiego pro­du­centa zyski­wał co raz więk­szą popu­lar­no­ści, aby we wrze­śniu stać się naj­le­piej sprze­da­ją­cym się śred­niej wiel­ko­ści seda­nem, zaraz po 3 musz­kie­te­rach — BMW, AUDI i Mer­ce­desa.

Według źró­dła Auto­news, Alfa Romeo pla­nuje pre­miery Giu­lii kombi na przy­szły rok. My oczy­wi­ście naj­bar­dziej ocze­ku­jemy kombi w wer­sji Quadri­fo­glio, które z pew­no­ści mogłoby namie­szać na rynku, jak nie­gdyś 156 GTA.

Zdję­cie przed­sta­wia ren­der, jak może wyglą­dać wer­sja Giu­lia Sta­tion Wagon. Jak Wam się podoba? Byli­by­ście zain­te­re­so­wany zaku­pem, cho­ciażby wer­sji ze stan­dar­do­wej linii sil­ni­ko­wej?