Apollo Arrow

1396

Nie­gdyś Gum­pert, teraz Apollo stwo­rzyło wyjąt­kowo szybki i dobrze pre­zen­tu­jący się model Arrow. Auto zostało wypo­sa­żone w cen­tral­nie umiesz­czony sil­nik V8 o pojem­no­ści 4 l roz­wi­ja­jące 1000 KM (PS) i 1000 Nm. Za odpo­wied­nie prze­ka­za­nie mocy odpo­wiada 7-bie­gowy, dwu­sprzę­głowy auto­mat.

Do setki Arrow roz­pę­dza się w 2,9 sekundy, do 200 km/h w 8,8 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna 360 km/h. Nie są to więc osza­ła­mia­jące wyniki, szcze­gól­nie jeśli bie­rzemy pod uwagę przy­spie­sze­nie do 200 km/h.apollo-arrow-geneva-reveal-2016-15

Jeśli cho­dzi o wygląd, pro­du­cent inspi­ro­wał się… pły­wa­ją­cym reki­nem, dzięki czemu auto spra­wia wra­że­nie będą­cego w ruchu, nawet sto­jąc. Pomi­ja­jąc to tłu­ma­cze­nie nam wygląd auta baaar­dzo przy­padł do gustu i bar­dzo nas cie­kawi, jak auto będzie pre­zen­to­wało się w innej sty­li­styce kolo­ry­stycz­nej i przy świe­tle dzien­nym. Arrow jest bar­dzo lek­kim autem, gdyż waży jedyne 1300 kg. Do budowy nowego Apollo zasto­so­wano stal chromowo — molib­de­nową i kar­bon. Pro­du­cent twier­dzi, że Apol­low Arrow pro­du­kuje naj­więk­szą ilość doci­sku ze wszyst­kich hyper­ca­rów (Vey­ron, Chi­ron, LaFer­rari, P1, 918, Huayra, One:1, itp.) dopusz­czo­nych do ruchu dro­go­wego.apollo-arrow-geneva-reveal-2016-17

Auto zostało wypo­sa­żone m. in. w zawie­sze­nie auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­jące prze­świt, tzw. lift sys­tem na wszyst­kie 4 koła i zdej­mo­waną kie­row­nicę.

Nie­wąt­pli­wym atu­tem Apollo Arrow, jest zarówno dopusz­cze­nie do ruchu dro­go­wego, jak i odpo­wia­da­nie wymo­gom FIA, dzięki czemu Arrow może być homo­lo­go­wany do uczest­ni­cze­nia w ofi­cjal­nych seriach wyści­go­wych.

Co sądzi­cie o tym aucie? Ma szanse zamie­szać na rynku hyper­ca­rów?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!