Aston Martin GT8 — oficjalnie

645
Aston Martin GT8 1

Aston Mar­tin GT8 — ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wany! O tym modelu wię­cej pisa­li­śmy tutajtutaj.

Dzi­siaj przed­sta­wiamy Wam ofi­cjalne zdję­cia praw­do­po­dob­nie jed­nej z ostat­nich wer­sji Astona Mar­tin Van­tage jakiego znamy, z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­jąc już na nowego Van­tage.

Jak Wam się podoba? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!