Aston Martin GT8

579

Aston Mar­tin GT8 zosta­nie zapre­zen­to­wane pod koniec tego tygo­dnia! Oferta zakupu lek­kiej, skon­cen­tro­wa­nej na osią­gach toro­wych maszyny została zło­żona poten­cjal­nym kupu­ją­cym.

Zamia­rem bry­tyj­skiej marki jest rywa­li­za­cja mię­dzy innymi z Porsche 911 GT3 RS. Do budowy auta mają posłu­żyć te same mate­riały, co w modelu GT12, a więc włókno węglowe, tytan i alu­mi­nium. GT8 zosta­nie zbu­do­wane na bazie V8 Van­tage i ma być naj­lżej­szą wer­sją tego popu­lar­nego modelu

Ser­cem Astona Mar­tina GT8 będzie sil­nik V8 w spe­cy­fi­ka­cji podob­nej do wer­sji V8 Van­tage S. Oczy­wi­ście moc sil­nika będzie odpo­wied­nio pod­nie­siona. Plotki mówią o przy­spie­sze­niu do setki w 4,5 sekundy, a więc 0,3 sekundy szyb­ciej niż V8 Van­tage S.

Ceny roz­po­czy­nają się od 170 tysięcy fun­tów, jed­nak klien­tom ofe­ro­wane są także bar­dzo kosz­towne opcje.

Aston Mar­tin pla­nuje zbu­do­wać 150 GT8 i aż 40 ma zostać prze­zna­czone na rynek bry­tyj­ski. Aston Martin GT8 1

Na zdję­ciu Aston Mar­tin GT12.

2 KOMENTARZE