Aston Martin i RedBull zbudują hypercar!

517
redbull 2

Aston Mar­tin i Red­Bull zbu­dują hyper­car. To chyb naj­więk­szy niż news wczo­raj­szego dnia, ale co to wła­ści­wie o ozna­cza i kto będzie się tym zaj­mo­wał?

Ze strony Red­Bulla za budowę będzie odpo­wie­dzialny wyści­gowy team Red­Bull Racing, w szcze­gól­no­ści mowa tu o Adria­nie Newey’u — legen­dar­nym już genial­nym kon­struk­to­rze, dzięki któ­remu naj­więk­sze suk­cesy w For­mule 1 odno­siły takie teamy, jak Wil­liams, czy wła­śnie Red­Bull Racing.

Pro­jekt o nazwie Pro­ject AM-RB 001 ma sta­no­wić połą­cze­nie naj­now­szej tech­no­lo­gii sto­so­wa­nej w For­mule 1 oraz doświad­cze­nie Astona Mar­tina w budo­wa­niu aut spor­to­wych.

Obie firmy łącząc siły uru­cho­mią swoje naj­lep­sze kon­takty z zakresu pro­duk­cji mate­ria­łów czy aero­dy­na­miki.

Na dzień dzi­siej­szy brak infor­ma­cji szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat tego auta. Plotki mówią o sil­niku umiesz­czo­nym cen­tral­nie, a naj­cie­kaw­sza z nich doty­czy czasu okrą­że­nia na słyn­nym torze Silver­stone, który ma być lep­szy od cza­sów osią­ga­nych przez bolidy For­muły 1.

My już nie możemy się docze­kać, co wyj­dzie ze współ­pracy Astona Mar­tina i Red­Bulla!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!