Aston Martin Vanquish Zagato Volante

547

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPo ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niu nie­dawno zapre­zen­to­wa­nym mode­lem, przy­go­to­wa­nym we współ­pracy z stu­diem Zagato, Aston Mar­tin zde­cy­do­wał się na pro­duk­cje wer­sji cabrio. Aston Mar­tin Vanqu­ish Zagato Volante, bo taką, dość długą nazwę nosi nowy model, jest jed­nym z ład­niej­szych cabrio jakie widzie­li­śmy.

Auto zosta­nie wypro­du­ko­wane w ilo­ści 99 sztuk tak, jak bar­dziej obu­do­wany odpo­wied­nik, a cena będzie wyno­sić około 500 tysięcy euro. Bio­rąc pod uwagę cenę, liczbę egzem­pla­rzy i wygląd, auto będzie z pew­no­ścią łako­mym kąskiem dla wielu entu­zja­stów moto­ry­za­cji i osób, które będą chciały zaro­bić na zaku­pie tego Astona. Obsta­wiamy, że cena za Astona Mar­tina Vanqu­ish Zagato Volante będzie rosną dość szybko. W nie­dłu­gim cza­sie za każdy wyraz użyty do nazwa­nia tego, będzie trzeba pła­cić w oko­li­cach 200 tysięcy euro.

O desi­gnie nie będziemy się roz­pi­sy­wać, bo chyba każdy widzi jak jest. A jest dobrze, nawet bar­dzo (cho­ciaż dla nas nadal zwy­kła wer­sja jest znacz­nie lep­sza).

Jeśli cho­dzi o napęd, będzie to NA V12 o mocy 592 KM, który będzie pozwa­lał na roz­pę­dze­nie tej bestii do 100 w zale­d­wie 3,7 sekundy.

Wra­ca­jąc do nazwy, zna­cie jesz­cze jakieś auta o tak dłu­giej nazwie? Wrzuć­cie swoje pro­po­zy­cje w komen­ta­rzach!