Aston Martin Vanquish Zagato

1458

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘŚmiały ruch ze strony bry­tyj­skiej marki! Kon­cept Aston Mar­tin Vanqu­ish Zagato trafi do pro­duk­cji! Będzie to piąty pro­dukt stwo­rzy w kola­bo­ra­cji ze stu­diem Zagato.

Vanqu­ish Zagato zosta­nie wypro­du­ko­wany w ilo­ści 99 sztuk, co będzie czy­niło to auto jed­nym z naj­bar­dziej pożą­da­nych aut Astona.

Auto oczy­wi­ście bazuje na Vanqu­ishu, w związku z czym możemy dopa­trzeć się wielu podo­bieństw do fla­gowca Astona Mar­tina, jed­nak design przy­go­to­wany przez Zagato, czyni ten samo­chód zupeł­nie wyjąt­ko­wym.

Vanqu­ish Zagato napę­dzany będzie 6-litro­wym sil­ni­kiem V12 o mocy 600 KM. Dzięki takiej mocy, podróż do pierw­szej setki zaj­muje tylko 3,5 sekundy.

Dach w stylu “double bub­ble” — znak fir­mowy Zagato, nawią­zuje się do lat 50, gdy konieczna była moder­ni­za­cja dachu aut dosto­so­wa­nych do wyści­gów tak, aby kie­rowca mógł bez pro­blemu zmie­ścić się w aucie razem z kaskiem, a przy tym jak naj­mniej­sza inge­ren­cja w aero­dy­na­mikę auta. Podobne roz­wią­za­nie może­cie zoba­czyć m. in. w BMW M6 Gran Coupe.

My jeste­śmy ogrom­nymi fanami Zagato i naszym zda­niem Vanqu­ish Zagato jest obok Fer­rari F12 Ber­li­netty, naj­pięk­niej­szym autem typu GT. Tył auta jest według nas praw­dzi­wym dzie­łem sztuki. Jakie jest Wasze zda­nie?