Aston Martin Vulcan

740

W USA poja­wił się pierw­szy na sprze­daż, wyjąt­kowy Aston Mar­tin Vul­can. Wypro­du­ko­wana w ilo­ści 24 sztuk, prze­zna­czona tylko na tor, bry­tyj­ska maszyna napę­dzana jest 7-litro­wym V12, pro­du­ku­ją­cym ponad 800 km. Auto zbu­do­wane jest w cało­ści z kar­bonu, dzięki czemu uzy­skano niską wagę. Nie ma ofi­cjal­nych danych zwią­za­nych z przy­spie­sze­niem, bo nie o to cho­dzi w tym aucie, ale możemy podej­rze­wać, że do setki przy­spie­sza w około 3 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna prze­kra­cza 320 km/h. 

Auto zostało wysta­wione za 3,4 mln dola­rów — przy obec­nym kur­sie około 14 mln zło­tych. http://www.dupontregistry.com/…/aston–martin/vulcan/1412259

Znani rywale? np. Fer­rari FXX K, McLa­ren P1 GTR

Jak Wam się podoba? Który z nich wybra­li­by­ście na track day? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu2016-Aston-Martin-Vulcan01 vulcan 1 vulcan 2 vulcan 3 vulcan 4 vulcan 5