Audi A8 L Extended

789
Audi A8 L Extended 12

Audi A8 L Exten­ded to limu­zyna zbu­do­wana na spe­cjalne zamó­wie­nie jed­nego z naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nych euro­pej­skich klien­tów. Jedyna w swoim rodzaju limu­zyna mie­rzy pra­wie 6,5 metra, a roz­staw osi wynosi 4,2 metra. Audi A8 L Exten­ded dostar­cza naj­bar­dziej kom­for­towe warunki dla 6 pasa­że­rów podró­żu­ją­cych jed­no­cze­śnie.

Audi A8 L Exten­ded było pla­no­wane jako jed­no­ra­zowy i wyjąt­kowy pro­dukt, jed­nak limu­zyna wzbu­dziła tak duże zain­te­re­so­wa­nie, że nie­miecka marka praw­do­po­dob­nie wdroży Audi A8 L Exten­ded do dostęp­nej dla szer­szego grona osób pro­duk­cji.

Naj­więk­szym wyzwa­niem dla pro­jek­tan­tów było zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa jazdy i sztyw­no­ści nad­wo­zia. Zamie­rzone cele udało się osią­gnąć dzięki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii Audi Space Frame i budowy limu­zyny prak­tycz­nie w cało­ści z alu­mi­nium.

Dzięki tak dużemu roz­sta­wowi osi Audi A8 L Exten­ded jest więk­sze o ponad metr od stan­dar­do­wego A8. Dla jesz­cze więk­szego wra­że­nia otwar­tej prze­strzeni, w dach auta wbu­do­wano pano­ra­miczny, szklany panel o dłu­go­ści 2,4 m!

Wszyst­kie 6 foteli prze­zna­czone dla pasa­że­rów są usta­wione w kie­runku jazdy. Wykoń­czone są jasną, beżową, bar­dziej miękką skórą Val­cona. Wszyst­kie fotele zawie­rają regu­la­cję, a rząd trzeci dodat­kowo zawiera wyświe­tla­cze i sys­tem roz­rywki, a także chło­dzący scho­wek.

Limu­zyna napę­dzana jest sil­ni­kiem 3 l TFSI V6 o mocy 310 KM. Taka moc pozwala na roz­pę­dze­nie limu­zyny do 100 km/h w 7,1 sekundy, pręd­kość mak­sy­malna wynosi 250 km/h. Waga auto wynosi 2418 kg.

Jak Wam się podoba?