Audi A8 potwierdzone na 2017!

25332
audi a8 potwierdzone na 2017!

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe Audi A8 potwier­dzone na 2017 rok! Pre­zes Audi, Rupert Sta­dler, ofi­cjal­nie zapo­wie­dział pre­mierę nowej topo­wej limu­zyny na 2017 rok. Dodat­kowo zapo­wie­dział pre­miery nowych lub face­li­fty ponad 20 modeli jesz­cze w tym roku!

Nowe Audi A8 ma być wypo­sa­żone w traf­fic jam pilot sys­tem, który pozwoli na jazdę na auto­pi­lo­cie do 60 km/h! Będzie to praw­do­po­dob­nie sys­tem podobny do tego, sto­so­wa­nego aktu­al­nie w Tesli. Do 2025 Audi wpro­wa­dzi cał­ko­wi­cie samo­dziel­nego auto­pi­lota. Bez ogra­ni­czeń ist­nie­ją­cych w dniu dzi­siej­szym.

Ponadto, począw­szy od 2018 roku, Audi co roku będzie wypusz­czało na rynek nowe auto w pełni elek­tryczne. W 2018 roku Audi udo­stępni do sprze­daży w pełni elek­trycz­nego, dużego SUVa, z zasię­giem do 500 km.

Jak widać, Audi bar­dzo stara się ści­gać m. in Teslę pod wzglę­dem tech­no­lo­gicz­nym i dosto­so­wuje swoją linię pro­duk­tów do zmie­nia­ją­cych się tren­dów.

Co myśli­cie o takiej stra­te­gii Audi? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!