Audi Q8 — najwyższy model z rodziny SUV

1018
Audi Q8 - najwyższy model z rodziny SUV

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘAudi Q8 — naj­wyż­szy model z rodziny SUV zade­biu­tuje w 2018 roku i będzie naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie mode­lem nie­miec­kiego pro­du­centa. Głów­nymi rywa­lami Audi Q8 mają być BMW X6 i Mer­ce­des GLE. Ceny mają oscy­lo­wać w gra­ni­cach 55 tysięcy fun­tów w Wiel­kiej Bry­ta­nii, za naj­bar­dziej oszczędną i naj­słab­szą wer­sję 3.0 TDI.

Audi Q8 dołą­czy do linii Q, w skład któ­rej wcho­dzą nowe Q2, suk­ce­so­rzy Q3 i Q5, nowe Q1 i Q4 oraz w pełni elek­tryczne Q6. Q8 ma być naj­bar­dziej zbli­żone do Audi Q7, z któym będzie dzie­lić więk­szość sys­te­mów.

Jak wspo­mnie­li­śmy, w kwe­stiach tech­no­lo­gicz­nych Q8 ma być jed­nym z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie aut na rynku. Przede wszyst­kim mowa o 48-vol­to­wym sys­te­mie elek­trycz­nym, roz­wi­ja­nym już na potrzeby nowego A8, wyso­kiej jako­ści wyświe­tla­cze, czy funk­cje jazdy auto­no­micz­nej.

Wymiary Q8 mają być zbli­żone do modelu Q7, jed­nak ze względu na obni­żoną, bar­dziej agre­sywną linię dachu, ma być dużo niż­sze i tym samym będzie tra­cić nie­znacz­nie na funk­cjo­nal­no­ści. Auto będzie rów­nież bazo­wać na tej samej plat­for­mie co Q7, lek­kiej bazie MLB. Dla oszczęd­no­ści wagi zasto­so­wa­nie znajdą także ele­menty kar­bo­nowe, te same, co sto­so­wane w Audi R8, nato­miast głów­nym surow­cem do budowy będzie alu­mi­nium.

Linia aut typu SUV jest dla marki z Inglo­stad klu­czo­wym obsza­rem dzia­łal­no­ści, gdyż co trze­cie kupione Audi to wła­śnie SUV. Pro­duk­cja auta ma roz­po­cząć się w dru­giej poło­wie 2018 roku.

Mimo, że rynek aut typu SUV nie jest tak atrak­cyjny dla oka, jak rynek aut spor­to­wych, to naszym zda­niem dobrze, że Audi stara się dotrzy­mać tępa Mer­ce­de­sowi i BMW w kwe­stii wypeł­nia­nia luk pomię­dzy poszcze­gól­nymi mode­lami. A jak Wy uwa­ża­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!