Audi R8 od Liberty Walk

673
Audi R8 od Liberty Walk 9

Na Audi R8 od Liberty Walk każdy wiel­bi­ciel moto­ry­za­cji z pew­no­ścią zawie­siłby oko na dłuż­szą chwilę. Mimo, że japoń­ski tuner zde­cy­do­wał się na tuning poprzed­niej gene­ra­cji Audi R8, efekt jest zna­ko­mity.

Slo­gan “nisko i sze­roko” został tym w przy­padku w pełni urze­czy­wist­niony. Body kit można zamó­wić w wer­sji kar­bo­no­wej lub z two­rzywa wzmac­nia­nego włók­nem szkla­nym. Wer­sja kar­bo­nowa może być dostar­czona w natu­ral­nym kolo­rze, bez jej malo­wa­nia pod kolor auta.

Pakiet kar­bo­nowy to koszt 14,5 tys. fun­tów dla wer­sji V8 i 15,5 tys. fun­tów dla wer­sji V10, nato­miast pakiet stan­dar­dowy to koszt 13 tys. fun­tów dla wer­sji V10.

Jak Wam się podoba?