2017 Audi R8 Spyder — pierwsze zdjęcia!

1005
2017 Audi R8 Spyder 6

Po raz kolejny sko­rzy­stamy z dobro­dziejstw szpie­gów por­talu carscoops.com, któ­rzy przy­ła­pali w Niem­czech Audi R8 Spy­der.

Ze względu na skła­dany dach, Audi musiało prze­pro­jek­to­wać mię­dzy innymi wloty powie­rza do sil­nika. Teraz jeden z wlo­tów, a raczej wylo­tów powie­trza znaj­duje się pomię­dzy tyl­nymi świa­tłami.

Oprócz oczy­wi­ście dachu i jego linii, auto pozo­stało w znacz­nej mie­rze nie zmie­nione. Dalej napę­dzane jest 5,2-litrowym sil­ni­kiem V10, który w zależ­no­ści od wer­sji roz­wija 540 KM lub 610 KM.

W związku z pla­no­wa­nym wdro­że­niem R8 z sil­ni­kiem V6, możemy spo­dzie­wać się, że w przy­szło­ści rów­nież wer­sja Spy­der będzie ofe­ro­wana z tym napę­dem.

Co sądzi­cie o nowym R8? Woli­cie wer­sje Coupe, czy Spy­der?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

1 KOMENTARZ