Audi R8 Spyder

582
audi R8 Spyder 9

Audi R8 Spy­der zostało wła­śnie poka­zane na roz­po­czy­na­ją­cych się tar­gach w Nowym Yorku. Jak nara­zie auto dostępne będzie jedy­nie w wer­sji V10 bez plusa, a więc słab­sza z dwóch opcji dostęp­nych w przy­padku wer­sji Coupe.

Co to ozna­cza? Audi R8 Spy­der dys­po­nuje mocą 532 KM (BHP), co prze­kłada się na przy­spie­sze­nie do setki w cza­sie 3,6 sekundy. Pręd­kość mak­sy­malna wynosi 316 km/h.

Audi posta­no­wiło pozo­stać przy mięk­kim dachu, praw­do­po­dob­nie ze względu na chęć uzy­ska­nia jak naj­niż­szej wagi auta, przy koniecz­no­ści mon­tażu mecha­ni­zmu roz­kła­da­nia dachu. Dach można roz­kła­dać przy pręd­ko­ści mak­sy­mal­nie 50 km/h, a czas roz­kła­da­nia wynosi 20 sekund. Z tyłu auto posiada małą, elek­tro­nicz­nie wysu­waną szybkę, którą można otwie­rać także przy zamknię­tym dachu. Dzięki temu, mimo nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków możemy nadal delek­to­wać się dźwię­kiem V10.

Nie­stety, mimo zasto­so­wani mięk­kiego dachu Audi R8 Spy­der waży 1612 kg, a więc dużo wię­cej niż wer­sja coupe (około 150 kg), co może się prze­ło­żyć na osiągi nowego Audi.

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem dla wła­ści­cieli Audi R8 Spy­der, któ­rzy będą chcieli odpo­cząć od dźwięku wydo­by­wa­ją­cego się z sil­ni­kia V10, będzie sys­tem nagło­śnie­nia przy­go­to­wany przez Bang&Olufsen z wbu­do­wa­nymi w zagłówki gło­śni­kami.

Nowe R8 Spy­der będzie kosz­to­wać praw­do­po­dob­nie około 130 tys. fun­tów, a więc dosyć dużo. Pocie­sze­niem może być fakt, iż Audi pla­nuje budowę R8 z mniej­szym sil­ni­kiem, co może zna­cząco wpły­nąć na cenę.

Co powie­cie o nowym R8?