Audi R8 V10 Plus selection 24

622
Audi R8 V10 Plus selection 24 3

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘAudi R8 V10 Plus selec­tion 24 to nowa edy­cja limi­to­wana naj­szyb­szego coupe z Ingol­stadt. Audi posta­no­wiło uho­no­ro­wać Audi R8 LMS, wpro­wa­dza­jąc na rynek limi­to­waną serię „selec­tion 24h”. Samo­chód ten, to hołd dla 323 zwy­cięstw tego modelu w róż­nych wyści­gach roz­gry­wa­nych od 2009 roku.

Ogra­ni­czona do 24 egzem­pla­rzy seria spe­cjalna „selec­tion 24h”, powstała na bazie Audi R8 Coupé V10 plus. Jego cen­tral­nie mon­to­wany sil­nik V10 o pojem­no­ści 5,2 litra, roz­wija moc 449 kW (610 KM) i od 0 do 100 km/h przy­spie­sza w zale­d­wie 3,2 sekundy. Pręd­kość mak­sy­malna to 330 km/h.

W skład pakiet tech­nicz­nego edy­cji spe­cjal­nej „selec­tion 24h” wcho­dzą: dyna­miczny układ kie­row­ni­czy, adap­ta­cyjny, elek­tro­ma­gne­tyczny sys­tem kon­troli zawie­sze­nia Audi magne­tic ride oraz świa­tła lase­rowe Audi. Trój­ko­lo­rowa karo­se­ria o bar­wie pod­sta­wo­wej „szary Suzuka” z ele­men­tami w kolo­rach „czarny Mythos” i „czer­wony Misano”, przy­wo­dzi na myśl zwy­cię­skie Audi R8 LMS.

Przedni spo­iler, obu­dowy luste­rek zewnętrz­nych, pokrywa komory sil­nika, tylny spoj­ler oraz dyfu­zor, wypro­du­ko­wano z lakie­ro­wa­nego na wysoki błysk włókna węglo­wego. Z takiego samego mate­riału zro­bino rów­nież tzw. „side­bla­des” pokry­wa­jące boczne wloty powie­trza. Na nich umiesz­czono matowe logo z napi­sem „R8 24h”. Wyloty spor­to­wego układu wyde­cho­wego mają czarne osłony. Rów­nież dwu­dzie­sto­ca­lowe, odle­wane z alu­mi­nium dzie­się­ciosz­pry­chowe koła o sty­li­styce litery Y, pokryte są błysz­czą­cym lakie­rem „czerń antra­cy­towa”.

Audi R8 „selec­tion 24h” będzie można po raz pierw­szy zoba­czyć w pad­doku Audi pod­czas 24-godzin­nego wyścigu na torze Nür­bur­gring.