Audi RS3 Sedan! — pierwsze zdjęcie

483

Dzi­siaj rano, moto­ry­za­cyjny świat obie­gła infor­ma­cja, że Audi zde­cy­do­wało się na pro­duk­cję RS3 w seda­nie, a już kilka godzin póź­niej mamy pierw­sze zdję­cia, na któ­rych praw­do­po­dob­nie widać nowe RS3.

RS3 sedan będzie praw­do­po­dob­nie wypo­sa­żone w ten sam sil­nik co RS3 Spor­t­back, a więc utur­bione 2,5 l.

Moc: 367 lub wię­cej.

Zoba­czymy, czy będzie w sta­nie rywa­li­zo­wać z S3 Sedan od ABT, które roz­wija ponad 400 km.

Co sądzi­cie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!Audi-RS3-Sedan-1

1 KOMENTARZ