Audi RS3 Sedan

672

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘTrzeba przy­znać, że tego­roczny Motor Show w Paryżu obfi­tuje w wiele aut, któ­rych głów­nym wyznacz­ni­kiem są osiągi. Jed­nym z nich jest nowe Audi RS3 Sedan. O tym modelu pisa­li­śmy tutaj, kiedy został poka­zany wąskiej gru­pie osób.

Zacznijmy więc od tego, na czym sku­pia się seria aut RS od Audi — osią­gach. Sil­nik 2,5 l TFSI znany z RS3 Spor­t­back został wzmoc­niony do 400 KM i pierw­szą setkę osiąga już w 4,1 sekundy! Główny rywal CLA45 AMG został więc poko­nany o całą 0,1 sekundy.

Oczy­wi­ście Audi zadbało też o osiągi auta w zakrę­tach uspraw­nia­jąc sta­bil­ność wła­śnie w zakrę­tach.

Dodat­kowo nowy, agre­sywny body­kit zna­cząco popra­wia pre­zen­cję auta na dro­dze.

Wraz z pre­zen­ta­cją wer­sji dro­go­wej, Audi zapre­zen­to­wało rów­nież RS3 LMS prze­zna­czone na tor. W poniż­szej gale­rii może­cie zoba­czyć efekt pracy nie­miec­kich inży­nie­rów.

Jak Wam się podoba?