Audi RS6 i RS6 Avant

1517

Czy tak będzie wyglą­dało nowe RS6 Avant i czy w końcu dosta­niemy RS6 Sedan?

Sty­li­za­cja zapre­zen­to­wana przez theophiluschin.com na pewno by nam odpo­wia­dała. Wiele ele­men­tów zapo­ży­czo­nych z Audi Pro­lo­gue połą­czone z tra­dy­cyjną linią Audi może wyjść pro­du­cen­towi na dobre.

Pod maską możemy spo­dzie­wać się cze­goś moc­niej­szego od tego­rocz­nego RS6 z pakie­tem Per­for­mance. Tak więc ocze­ku­jemy wyni­ków na pół­noc od 605 KM (PS)

Nie­stety na nowe RS6 jesz­cze tro­chę pocze­kamy. Nie spo­dzie­wamy się pre­miery w tym roku.

Podoba Wam się taka wizja RS6? Wybra­li­by­ście sedan, czy avant?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!