Audi S5 Sportback

906
Dynamic photo, Color: Ara Blue

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘDzi­siaj w komu­ni­ka­cie pra­so­wym Audi zapre­zen­to­wało nowe wer­sje Audi A5. Mowa tutaj o Audi A5 Spor­t­back i Audi S5 Spor­t­back.

Sty­li­styka auta nawią­zuje oczy­wi­ście do nowej, odświe­żo­nej linii Audi, zapo­cząt­ko­wa­nej w w zbli­żo­nym seg­men­cie przez nowe Audi A4, a także w widoczne w nowym Audi A5 Coupe.

Naj­więk­szą róż­nią w porów­na­niu do A5 coupe jest oczy­wi­ście wydłu­żona linia dachu i dodat­kowa para drzwi.

Jeśli cho­dzi o napęd w A5 Spor­t­back, mamy doczy­nie­nia z sil­ni­kami roz­wi­ja­ją­cymi moc od 150 KM do 286 KM, także już w stan­dar­do­wej wer­sji możemy cie­szyć się bar­dzo przy­zwo­itą mocą sil­nika. Napęd S5 Spor­t­back to oczy­wi­ście nowe V6 roz­wi­ja­jące przy pomocy dodat­ko­wego turbo, moc 354 KM.

Wewnątrz zamiast stan­dar­do­wych zega­rów, za odpo­wied­nią dopłatą możemy się wypo­sa­żyć w Audi vir­tual coc­pit, znany choćby z nowego TT, a także nowy sys­tem head-up wyświe­tla­jący infor­ma­cję w taki spo­sób, że są one widoczne dla kie­rowcy wyżej i dalej, w związku z czym wzrok kie­rowcy jest cały czas sku­piony na dro­dze. Audi ofe­ruje także wiele prze­róż­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia kie­rowcy, a także wiele dodat­ków mul­ti­me­dial­nych, o któ­rych nie będziemy się tu roz­pi­sy­wać.

Ocenę sty­li­styki auta pozo­sta­wiamy Wam. Po wielu prze­pięk­nych ren­de­rach sprzed pre­miery wer­sji coupe, my jeste­śmy nieco roz­cza­ro­wani desi­gnem przodu, jed­nak cała reszta, szcze­gól­nie śro­dek auta to maj­stersz­tyk. A wy co myśli­cie?

[/fusion_text]