Audi SQ7 TDI

704
Audi SQ7 TDI 11

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe Audi SQ7 TDI to naj­moc­niej­szy na rynku SUV z sil­ni­kiem Die­sla. Pierw­sze egzem­pla­rze poja­wią się na rynku w lato 2016 r.

Sil­nik 4.0 TDI prze­bu­do­wano od pod­staw. Motor V8 czer­pie swą moc z 3956 cm3 pojem­no­ści sko­ko­wej. Dwie tur­bo­sprę­żarki załą­czają się selek­tyw­nie, zgod­nie z kon­cep­cją łado­wa­nia stop­nio­wego, ponie­waż przy niż­szym i śred­nim obcią­że­niu spa­liny dopły­wają tylko do jed­nej z nich. Druga tur­bina włą­cza się dopiero przy wyż­szych obcią­że­niach. Elek­trycz­nie napę­dzana sprę­żarka (EAV), zwłasz­cza w dol­nym zakre­sie obro­tów, uzu­peł­nia pracę dwóch tur­bo­sprę­ża­rek, dając dyna­miczny zryw przy rusza­niu.

Nowy SUV o mocy 320 kW (435 KM) i momen­cie obro­to­wym 900 Nm, dostęp­nym w prze­dziale od 1000 do 3250 obr./min., usta­na­wia nowe rekordy w swoim seg­men­cie. Od 0 do 100 km/h przy­spie­sza w 4,8 sekundy, a jego pręd­kość mak­sy­malną ogra­ni­czono elek­tro­nicz­nie do 250 km/h. Spa­la­nie wynosi 7,2 l na 100 km.

Nowym na rynku roz­wią­za­niem wśród samo­cho­dów tego typu jest elek­tro­me­cha­niczna, aktywna sta­bi­li­za­cja wychy­la­nia się pojazdu w zakrę­tach. Kom­pak­towy sil­nik elek­tryczny z trój­stop­niową prze­kład­nią pla­ne­tarną roz­dziela tu dwie połowy sta­bi­li­za­tora. Pod­czas jazdy po nie­rów­nej nawierzchni, dwie połowy są od sie­bie oddzie­lone, co wpływa na znaczny wzrost kom­fortu jazdy. Przy jeź­dzie spor­to­wej rury sta­bi­li­za­tora są połą­czone. Efek­tem tego jest sztywna, spor­towa zwrot­ność pojazdu. Auto mniej „toczy się” w zakrę­tach, a ten­den­cja do pod­ste­row­no­ści zmniej­sza się.

Cena bazowa za nowe Audi SQ7 TDI wynosi 89,900 euro w Niem­czech. W tej cenie, w stan­dar­dzie, dosta­niemy popu­larne opcje dostępne za dopłatą w Audi Q7 o war­to­ści 10,000. Mowa tu m. in. o świa­tłach LED, zawie­sze­niu adap­ta­cyj­nym z opcją S, 3-ramien­nej spor­to­wej, mul­ti­funk­cyj­nej kie­row­nicy wypo­sa­żone w manetki zmiany bie­gów, więk­szy, 85-litrowy bak, 20-calowe felgi i wiele wię­cej.

Jako opcja, Audi SQ7 TDI może zostać wypo­sa­żony w zaawan­so­wany pakiet dyna­miki jazdy, w skład który wcho­dzi spor­towy dyfe­ren­cjał, skrętne wszyst­kie koła i elek­tro­me­cha­niczny aktwyny sta­bi­li­za­tor.

Klien­cie w Euro­pie będą mogli zama­wiać Audi SQ7 TDI od połowy Maja.

Jakie jest Wasze zda­nie o spor­to­wej kon­fi­gu­ra­cji aut z sil­ni­kami die­sla? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!