AUDI TT RS z manualną skrzynią biegów

430

Audi zostało przy­ła­pane na testo­wa­niu nowego TT RS z manu­alną skrzy­nią bie­gów! Jest do dobra infor­ma­cja, bio­rąc pod wuagę, że więk­szość pro­du­cen­tów powoli odcho­dzi od sto­so­wa­nia skrzyń manu­al­nych.

Testy odby­wają się w nad­wo­ziu TT S.
Nie ma infor­ma­cji o jed­no­stce napę­do­wej. Naj­czę­ściej wymie­niane to 2,5-litrowy sil­nik uży­wany w AUDI RS3 oraz nowy 2-litrowy, 4-cyli­drowy sil­nik stwo­rzony przez grupę VW

Nowe TT RS ma przy­spie­szać do setki w mniej niż 4 sekundy.

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!TT RS 1 TT RS 2 TT RS 3