Bentley Barnato

967

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘBen­tley Bar­nato — to praw­do­po­dobna nazwa nowego, spor­to­wego, dwu­miej­sco­wego Ben­tleya, to że taki zosta­nie wypro­du­ko­wany jest raczej prze­są­dzone.

Kon­struk­cja auta oraz jego design zostaną opartę o nie­dawno zapre­zen­to­wany kon­cept EXP 10 Speed Con­cept który może­cie podzi­wiać na zdję­ciach.

Ben­tley Bar­nato będzie dostępny w sprze­daży rów­no­le­gle z Con­ti­nen­ta­lem GT, więc nie będzie to jego następca, a raczej bar­dziej rasowy, spor­towy model, niż kom­for­towe GT, jakim jest Con­ti­nen­tal. Bar­nato będzie dostępny także w wer­sji w pełni elek­trycz­nej.

Cena auta ma oscy­lo­wać wokół kwoty 180 tysięcy fun­tów.

Zanim auto zosta­nie zapre­zen­to­wane i wdro­żone do pro­duk­cji, Ben­tley skupi się na mniej­szym od Ben­taygi aucie typu SUV.