Bentley stworzy otwartą wersję Mulsanne

652
Bentley is to build open-topped Mulsanne 5

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPo pre­mie­rze kon­ceptu Grand Conver­ti­ble w 2014 roku, a następ­nie zmia­nie pre­zesa zarządu Ben­tlaya, pro­jekt budowy naj­wyż­szej klasy cabrio upadł. Dziś dowia­du­jemy się jed­nak, że Ben­tley stwo­rzy otwartą wer­sję Mul­sanne. Zła wia­do­mość jest taka, że będzie wypro­du­ko­wany w bar­dzo niskiej ilo­ści.

Mówi się, że to opły­wa­jące luk­su­sem cabrio zosta­nie wypro­du­ko­wane w ilo­ści 20 sztuk, a cena przy­prawi o ból głowy nawet bar­dzo boga­tych ludzi. Mówimy tu o kwo­cie 1 miliona fun­tów.

Głów­nym rywa­lem ma być Rolls Royce Phan­tom Dro­phead Coupe, któ­rego nie­długo zoba­czymy na uli­cach.

Nie ma pew­no­ści, co do nazwy modelu. Być może Ben­tley przy­wróci na tą spe­cjalną oka­zję nazwę Azure.

Auto będzie dostępne od 2018 roku