BMW i8 Roadster

713
bmw i8 1

BMW i8 Road­ster zostało dzi­siaj ofi­cjalne potwier­dzone! Pre­miera hybry­do­wego road­stera odbę­dzie się w 2018 roku.

Praw­do­po­dob­nie BMW i8 Road­ster otrzyma zak­tu­ali­zo­waną bate­rię, zapew­nia­jącą lep­sze osiągi. Aktu­al­nie i8 pro­du­kuje w sumie 360 KM i roz­pę­dza się do setki w 4,4 sekundy. Pręd­kość mak­sy­malna wynosi 250 km/h.

BMW i8 Road­ster jest roz­wi­niętą wer­sją dwóch kon­cep­tów: BMW i8 Con­cept Spy­der oraz BMW iVi­sion Future Inte­rac­tion.

Cze­ka­cie na to cabrio?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!