BMW M2 PERFORMANCE PART VS BMW M235i — MANHART MH2 400

517

Przed­sta­wiamy Wam dwie paczki mody­fi­ka­cji do BMW M2 i M235i, gdyby wygląd wer­sji stan­dar­do­wych kogoś nie satys­fak­cjo­no­wał.

Pierw­sza przy­go­to­wana przez samego pro­du­centa, zawiera kar­bo­nowe dodatki (lusterka, dyfu­zor i dodat­kowe ele­menty z przodu i z boku auta). Pro­du­cent zapew­nia, że na bar­dziej agre­syw­nym wyglą­dzie się nie koń­czy i dodat­kowe ele­menty zapew­niają lep­szą aero­dy­na­mikę. Ponadto, M2 może zostać wypo­sa­żone w wydech o śred­nicy 80 mm lub 93 mm. Oby­dwa roz­wią­za­nia zawie­rają 2 sys­temy, które można zmie­niać za pomocą pilota. Wybie­rać można pomię­dzy usta­wie­niem spor­to­wym i wyści­go­wym (Sport i Track). Kolejną zmianą jest zawie­sze­nie. Stan­dar­dowo obni­żone o 5 mm, a może zostać obni­żone nawet o 20 mm. Dodat­kowo do auta można zamó­wić bar­dziej wytrzy­małe na dzia­ła­nie w eks­tre­mal­nych warun­kach klocki hamul­cowe. 

Druga mody­fi­ka­cja, doty­cząca BMW M235i, została przy­go­to­wana przez firmę Man­hart. Zmianą objęte zostały oby­dwa zde­rzaki, nad­kola i progi oraz dodano duży tylny spoj­ler. Man­hart MH2 400 dostał także nowe zawie­sze­nie, sys­tem hamul­cowy i spor­towe fotele Recaro z czte­ro­punk­to­wymi pasami.

Tuner posta­rał się także popra­wić osiągi auta. Moc ule­gła zwięk­sze­niu z 326 km (PS) do 430 km (PS). Dzięki temu pręd­kość mak­sy­malna wynosi ponad 300 km/h.

Które bar­dziej Wam pod­cho­dzi? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!M2 Performance 1 M2 Performance 2 M2 Performance 3 Manhart 1 Manhart 2 Manhart 3