BMW M3/M4 Pakiet Competition

481

m4Jeśli komuś nie wystar­cza dotych­cza­sowa moc BMW M4, a nie zała­pał się na limi­to­wane BMW M4 GTS (700 sztuk), poja­wia się świa­tełko w tunelu. Nowy pakiet będzie zwięk­szał moc do 444 koni mecha­nicz­nych (“zwy­kłe” M4 — 425 koni). Ponadto możemy spo­dzie­wać się zmian zawie­sze­nia (nowe sprę­żyny, amor­ty­za­tory i sta­bi­li­za­tory), a także dyfe­ren­cjału. W kwe­stiach este­tycz­nych, pakiet ofe­ruje przede wszyst­kich 20-calowe felgi znane z wer­sji GTS i wiele detali w ciem­nej kolo­ry­styce np. koń­cówki wyde­chu. 

Zwięk­szona moc pozwoli M4 przy­spie­szać do setki w 4 sekundy.

Cena auta M4 z pakie­tem będzie prze­kra­czać 60 tys. fun­tów.

Pakiet jest dostępny dla M4 coupe, conver­ti­ble, a także dla M3.