BMW M760Li xDrive

435

Niby M, ale to jesz­cze nie M7. BMW przed­sta­wiło, do tej pory, naj­moc­niej­szą “sió­demkę”. Nie będziemy roz­pi­sy­wać się na temat luk­susu i opcji serii 7, nato­miast przed­sta­wiamy to, co naj­cie­kaw­sze — cyferki.

Pod maską V12 twin turbo o pojem­no­ści 6,6 l, pro­du­ku­jące 600 km. Przy­spie­sze­nie do setki w 3,9 s. Na licz­niku 330 km/h, ale czy tyle poje­dzie? Się okaże.

Dodat­kowo dosta­jemy pakiet aero­dy­na­miki M i kilka baje­rów. Jeśli komuś prze­szka­dza bar­dziej agre­sywny wygląd, może zazna­czyć opcję Excel­lence, która przy­wraca wygląd stan­dar­do­wej serii 7 (bez dopłaty).

Pre­miera w Gene­wie. Będzie więc cie­kawy poje­dy­nek z Alpiną.

Które lep­sze?

BMW-M760Li-xDrive-6 BMW-M760Li-xDrive-7 BMW-M760Li-xDrive-11
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!