BMW planuje budowę hybrydowego rywala 911

871

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘW inter­ne­cie krążą plotki o tym, że BMW pla­nuje budowę hybry­do­wego rywala 911. Co prawda, na dzień dzi­siej­szy wszy­scy wypie­rają się, że takie auto jest w pla­nach, jed­nak mówi się, że inży­nie­ro­wie dostali już zie­lone świa­tło.

Brak praw­dzi­wej spor­to­wej bestii, któ­rej rolę pełni w Audi model R8 z pew­no­ścią doskwiera jed­nego z naj­więk­szych pro­du­cen­tów aut. Budowa 6-cylin­dro­wego spor­towca, wspie­ra­nego przez dwa motory elek­tryczne, mogłaby wpro­wa­dzić nieco zamętu na rynku spor­to­wych aut i dzięki temu zgar­nąć dla BMW kawa­łek tortu.

Auto mogłoby powstać na plat­for­mie roz­wi­ja­nej dla następ­nej gene­ra­cji Serii 6 — CLAR.

Nowa hybryda od BMW może zade­biu­to­wać nie­stety dopiero pod koniec dekady, dla­tego musimy uzbroić się w cier­pli­wość.

Co myśli­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Na zdję­ciach kon­cept BMW 3.0 CSL Hom­mage