BMW planuje budowę rywala dla Maybacha

843
bmw future luxury 10

BMW pla­nuje budowę rywala dla May­ba­cha. Dyrek­tor roz­woju BMW stwier­dził, że marka ma  lukę w swo­jej linii modeli i konieczne jest jej wypeł­nie­nie poprzez auto, któ­rego cena będzie roz­po­czy­nać się od około 150 tys. euro. Dodał jed­nak, że BMW nie będzie brało przy­kładu z kon­ku­ren­cji, która wydłuża swoje plat­formy w celu budowy bar­dziej luk­su­so­wych wer­sji i dodaje wiele chro­mo­wa­nych ele­men­tów.

Wynika z tego, że rywal May­ba­cha nie będzie powięk­szoną, wydłu­żoną serią 7, a będzie zupeł­nie nowym mode­lem, który będzie roz­wi­jany na osob­nej plat­for­mie. Być może BMW stwo­rzy nową serię np. o nume­rze 9. Inną moż­li­wo­ścią jest stwo­rze­nie osob­nej marki, jed­nak taki sce­na­riusz jest mniej praw­do­po­dobny, z uwagi na fakt, iż część grupy BMW jest marka Rolls-Royce.

Jedną z wizji bar­dzo luk­su­so­wego auta spod marki BMW jest kon­cept Vision Future Luxury, który może­cie obej­rzeć na poniż­szych zdję­ciach. Naszym zda­niem, naj­bar­dziej eks­klu­zywny model BMW pre­zen­to­wałby się genial­nie w takiej sty­li­styce. Jakie jest Wasze zda­nie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

2 KOMENTARZE