BMW Seria 8

1298

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPanie i Pano­wie, praw­do­po­dob­nie będziemy świad­kami odro­dze­nia legendy! W mediach poja­wia się co raz wię­cej plo­tek o powro­cie Serii 8. Według infor­ma­cji por­talu Auto­news, BMW Seria 8 ma zastą­pić dotych­cza­sową Serię 6 Coupe i zostać rywa­lem Mer­ce­desa S klasy Coupe. Nato­miast wyż­szym mode­lem ma być pro­du­ko­wane przez inną markę z grupy — Rolls-Royce Wra­ith.

BMW Seria 8 ma być, podob­nie do S Klasy Coupe, ofe­ro­wana w róż­nych warian­tach sil­ni­ko­wych i wypo­sa­że­nia, z góru­jącą wer­sją M8. Infor­ma­cja ta jest dość wia­ry­godna bio­rąc pod uwagę, że BMW nie­dawno zastrze­gło nazwę M8.

My oczy­wi­ście nie możemy docze­kać odro­dze­nia legendy, a Wy cze­ka­cie?

*Na zdję­ciach kon­cept Gran Lusso

BMW-Pininfarina-Gran-Lusso-Coupe-5