BMW Seria 8

1690

BMW pla­nuje przy­wró­cić pro­duk­cję serii 8 w 2020 roku, która ma zostać fla­go­wym mode­lem wypo­sa­żo­nym w naj­now­sze nowinki tech­no­lo­giczne. Seria 8 ma być syno­ni­mem luk­susu połą­czo­nego ze spor­to­wym cha­rak­te­rem i ma rywa­li­zo­wać z takimi pro­duk­tami, jak S Klasa Coupe, czy Ben­tley Con­ti­nen­tal GT.

Kon­cept i ofi­cjalne infor­ma­cję mają być zapre­zen­to­wane za około 2 lata.

Co powie­dzie na taki wygląd nowej Serii 8?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Model: BMW Gran Lussobmw8