BMW VISION NEXT 100

843

Z oka­zji swo­ich set­nych uro­dzin, BMW zapre­zen­to­wała kon­cept poka­zu­jący kie­ru­nek roz­woju marki. VISION NEXT 100 jest bar­dzo futu­ry­styczną wizją moto­ry­za­cji, zarówno w kwe­stii des­ginu, jak i pro­wa­dze­nia.

Pierw­szym ele­men­tem jest tzw. Towa­rzysz (Com­pa­nion), w któ­rym sku­piona została cyfrowa inte­li­gen­cja auta. Towa­rzysz sub­tel­nie i intu­icyj­nie asy­stuje kie­rowcy cały czas pod­czas jazdy. Per­fek­cyjna łącz­ność z kie­rowcą pozwala Tow­rzy­szowi dostar­czać pra­wi­dłowe reko­men­da­cje, tak by spro­stać per­so­nal­nym pre­fe­ren­cjom, zarówno w cza­sie jazdy, jak i tym nie zwią­za­nym z samo­cho­dem.083_Feature_Ease_6_1

Żywa geo­me­tria — skła­da­jąca się z 800 poru­sza­ją­cych się trój­ką­tów deska roz­dziel­cza wraz z ana­lo­go­wym wyświe­tla­czem dostar­cza kie­rowcy łatwo zro­zu­miałe komu­ni­katy. Z zewnątrz, Żywa geo­me­tria prze­ja­wia się m. in. rucho­mymi osło­nami kół, dla lep­szej aero­dy­na­miki. 083_Feature_Alive_Geometry_im_Dashboard_4

VISION NEXT 100 wypo­sa­żone zostało w dwa tryby jazdy. Ease Mode, w któ­rym Towa­rzysz przej­muje zada­nia kie­ro­wa­nia autem, a wnę­trze auta zmie­nia się w indy­wi­du­alną strefę kom­fortu. Pod­czas jazdy w try­bie Ease, kie­rowca nie sku­pia się na kie­ro­wa­niu, a na roz­rywce dostar­cza­nej przez wnę­trze auta. Ponadto wyświe­tlacz na przed­niej szy­bie dostar­cza infor­ma­cji na temat reko­men­do­wa­nych miejsc i punk­tów znaj­du­ją­cych się w pobliżu auta.

Drugi tryb Boost Mode, który ma spra­wić, że kie­rowca i samo­chód staną się jed­no­ścią. Wszyst­kie wyświe­tla­cze i całe wnę­trze mają spra­wić, że zwy­kły kie­rowca sta­nie się genial­nym kie­rowcą. Inte­li­gentne mate­riały mają dostar­czyć inten­sywny kon­takt kie­rowcy z drogą i lep­sze czu­cie. 083_Feature_Ease_9

Jedyne co nas mar­twi, to brak kla­sycz­nej kie­row­nicy na zdję­ciach, chyba że kie­row­nicą jest pro­sto­kąt na zdję­ciu powy­żej.

Co sądzi­cie o takiej ścieżce roz­woju obra­nej przez BMW?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!