BMW X7 oficjalnie potwierdzone

643
BMW X7

BMW X7 ofi­cjal­nie potwier­dzone na 2019 rok. Ponadto, pre­zes zarzadu BMW zapo­wie­dział, że X7 może nie być ostat­nim autem w tym seg­men­cie.

Czego możemy spo­dzie­wać się po X7?

Plotki mówią o tym, że BMW X7 będzie dzie­liło plat­formę z 6 gene­ra­cją Serii 7. Ma być zna­cząco więk­sze od X5 i ma być naj­bar­dziej luk­su­so­wym autem w histo­rii BMW. Luk­su­sem ma prze­bi­jać także naj­now­sze BMW Serii 7.

BMW X7 będzie ofe­ro­wało wiele roz­wią­zań sil­ni­ko­wych, w tym także sil­niki V12 i hybrydy typu plug-in.