BMW Z5 — 2017/18

497

W sieci poja­wiły się pierw­sze zdję­cia szpie­gow­skie BMW Z5 — suk­ce­sora modelu Z4. Po zdję­ciach szpie­gow­skich nie może powie­dzieć wiele o syl­wetce auta z wyjąt­kiem jed­nej dużej zmiany w sto­sunku do poprzed­niczki, tj. powrotu do mięk­kiego dachu. Nowy road­ster, dla uzy­ska­nia jak naj­niż­szej wagi będzie praw­do­po­dob­nie zbu­do­wany z lek­kich mate­ria­łów, takich jak kar­bon. BMW Z5 będzie wypo­sa­żone w nową gene­ra­cję sil­ni­ków BMW — moc­niej­szych, wydaj­niej­szych i bar­dziej ekono­micz­nych. Praw­do­po­dob­nie będzie to sil­nik B48 i B58 pro­du­ku­jący 326 km. Można spo­dzie­wać się także innych jed­no­stek napę­do­wych, w tym także wer­sji ze znacz­kiem M smile emo­ti­con

Cie­ka­wostką jest, że plat­forma, na któ­rej zbu­do­wane będzie BMW Z5 została skon­stru­owana we współ­pracy z Toyotą.

Pre­miera została zapla­no­wana na 2017 rok.

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!z5 1