Valt­teri Bot­tas zdo­bywa swoje pierw­sze w karie­rze pole posi­tion, wyprze­dza­jąc Lewisa o 0,023 sek, z trze­ciego pola do wyścigu ruszy Vet­tel, tu już strata wynio­sła ponad pół sekundy — to było bar­dzo nie­zdarne okrą­że­nie — tłu­ma­czył się Seb przez radio. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Dalej kie­rowcy Red­Bulla prze­dzie­leni Raik­ko­ne­nem. W Bah­ra­inie Byki zde­cy­do­wa­nie lepiej spi­sują się w wyż­szych tem­pe­ra­tu­rach, a wyścig zaczyna się o zmierz­chu, dzięki czemu pazur może poka­zać siódmy dziś w kwa­li­fi­ka­cjach Nico Hul­ken­berg. Obie Renówki poka­zały dziś dobre tempo — Pal­mer naj­lep­sze pole star­towe w karie­rze P10. Jeśli Hulk roze­gra to dobrze, może wbić się nawet na P5.

Na okla­ski zasłu­żył rów­nież ósmy Massa — zde­cy­do­wany lider Wil­liamsa oraz dzie­wiąty Gro­sjean. Po kło­po­tach z trze­ciej sesji tre­nin­go­wej, w któ­rej Fran­cuz roz­bił bar­dzo pod­ste­rowny bolid, Gro­szek bez­pro­ble­mowo wszedł do Q3.

Kło­poty nie omi­nęły — a jakże, McLa­rena (xD). Fer­nando nie wyje­chał w Q2 z powodu usterki sil­nika, trze­ciego już zresztą (limit 4 na sezon). Stof­fel daleko z tyłu P17. Awa­ria rów­nież dosię­gła Sainza, który par­ku­jąc bolid na pobo­czu w trze­cim sek­to­rze wywo­łał podwójne żółte flagi, co unie­moż­li­wiło usta­no­wie­nie dobrego czasu Pere­zowi i Magnus­se­nowi. Wystar­tują oni odpo­wied­nio z P18 i P20, jeśli sędzio­wie nie wle­pią nikomu dodat­ko­wych kar.

Bah­rajn z reguły nie roz­piesz­czał nas festi­wa­lem wyprze­dza­nia, w tym sezo­nie może to być jesz­cze trud­niej­sze, choć podraż­nione ego Hamil­tona zapewne weź­mie jutro górę. Może to zwia­sto­wać piękną walkę, podobną do tej z sezonu 2014 kiedy to Lewisa i Nico na mecie dzie­liły nie­spełna 2 sekundy. Fer­rari w tem­pie wyści­go­wym rów­nież jest mocne, gorzej z Red­Bul­lami. Zatem pyta­nie na jutro — czy Bot­tas prze­łoży swoje pierw­sze w karie­rze pole posi­tion, na pierw­sze zwy­cię­stwo w karie­rze?

Start godzina 17:00

Usta­wie­nie na star­cie:
1Bot 2Ham 3Vet 4Ric 5Rai 6Ves 7Hul 8Mas 9Gro 10Pal 11Kvy 12Str 13Weh 14Oco 15Alo 16Sai 17Van 18Per 19Eri 20Mag