BOSCH — “inteligentny” pedał gazu

508

Znana z pro­du­ko­wa­nia róż­nych czę­ści samo­cho­do­wych firma Bosch pochwa­liła się stwo­rzo­nym przez sie­bie peda­łem gazu, który infor­muje kie­rowcę, w któ­rym momen­cie zmie­nić bieg, aby było to naj­bar­dziej wydajne z punktu widze­nia spa­la­nia paliwa. Cały sys­tem może być rów­nież połą­czony z kame­rami odczy­tu­ją­cymi znaki i poprzez pedał gazu może dawać znać kie­rowcy, że prze­kra­cza pręd­kość.

Pedał może być zapro­gra­mo­wany na jeden z trzech spo­so­bów. Może wibro­wać, może sta­wiać więk­szy opór lub może stu­kać. 

Pedał gazu na nowo stwo­rzony przez Boscha jest czę­ścią pro­gramu doty­czą­cego samo­cho­dów w przy­szło­ści.bosch-fuel-saving-vibrating-pedal-760x473