Bugatti Chiron “Grand Sport”? — 1500 km?

609

W cza­sie, gdy Bugatti szy­kuje się na ofi­cjalną pre­zen­ta­cję Chi­rona w Gene­wie, my zasta­na­wiamy się co dalej. Natu­ral­nym roz­wi­nię­ciem Chi­rona byłaby wer­sja road­ster. Zdję­cie przed­sta­wia wizję tego, jak mógłby wyglą­dać Chi­ron bez dachu.

Ofi­cjal­nych infor­ma­cji, jak dotąd brak. Zarówno tych o poten­cjal­nej wer­sji road­ster, jak i o cyfer­kach stan­dar­do­wego Chi­rona.

Plo­teczki mówią o 8-litro­wej, 16-cylin­dro­wej, poczwór­nie utur­bio­nej bestii. Z tego połą­cze­nia ma wyjść około 1500 km, v-max 470 km/h i, uwaga, 2,2 sekundy do setki.

Mimo, że nie jeste­śmy wiel­kimi fanami tej marki, to cze­kamy na tego dro­giego potworka z nie­cier­pli­wo­ścią. A Wy?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!bugatti-chiron-grand-sport-rendering-0