Bugatti Chiron już w pierwszych showroomach!

775

Bugatti Chi­ron już w pierw­szych show­ro­omach! Jedy­nym z nich jest dealer Bugatti w Monaco.

Małe pań­stewko na połu­dniu Fran­cji jest mekką naj­szyb­szych i naj­bar­dziej luk­su­so­wych samo­cho­dów. Nic dziw­nego, że jeden z pierw­szych Chi­ro­nów został wła­śnie dostar­czony w to miej­sce. Nie­wąt­pli­wie nowe Bugatti będzie czuło się tam jak w domu, wśród innych rów­nie szyb­kich i luk­su­so­wych aut.

Dla przy­po­mnie­nia Bugatti Chi­ron zosta­nie wypro­du­ko­wany w 500 egzem­pla­rzach, przy czym więk­szość już została zare­zer­wo­wana. Koszty zwią­zane z zaku­pem auta zaczy­nają się od kwoty 2,6 mln dola­rów za pod­sta­wową wer­sję auta. Chi­ron napę­dzany jest 8-litro­wym sil­ni­kiem W16 quad-turbo pro­du­ku­jący 1500 KM mocy i 1600 Nm momentu obro­to­wego. Moc prze­ka­zy­wana jest na wszyst­kie koła m. in. za pomocą naj­więk­szego sprzę­gła zasto­so­wa­nego kie­dy­kol­wiek w dro­go­wych autach cywil­nych.