Chevrolet Camaro ZL1

863
Chevrolet Camaro ZL1 5

Nowy Che­vro­let Camaro ZL1 został zapo­wie­dziany na przy­szło­ty­go­dniowe targi w Nowy Yorku! Auto dys­po­nuje tym samym sil­ni­kiem, co Corvette Z06 — doła­do­wa­nym V8 o pojem­no­ści 6,2 l. Moc została usta­wiona na 640 KM, czyli 10 KM mniej niż w Z06, ale o 60 KM wię­cej od poprzed­niego Che­vro­leta Camaro ZL1.

Moc będzie prze­ka­zy­wana za pomocą 6-bie­go­wej manu­al­nej skrzyni bie­gów sys­te­mem Active Rev-Mat­ching lub za pomocą nowej, roz­wi­ja­nej wraz z For­dem, 10-bie­go­wej auto­ma­tycz­nej skrzyni bie­gów.

W sto­sunku do poprzed­nika Che­vro­let Camaro ZL1 zostało odchu­dzone o 91 kg, co w połą­cze­niu ze zwięk­szoną mocą może mieć zna­czący wpływ na osiągi.

Pro­du­cent nie podał danych doty­czą­cych osią­gów, ale możemy spo­dzie­wać się dużo lep­szych wyni­ków od poprzed­nika, który pierw­szą setkę osią­gał po upły­wie 4 sekund, a pręd­kość mak­sy­malna wyno­siła 290 km/h — przy zasto­so­wa­niu manu­al­nej skrzyni bie­gów, oraz 3,9 sekundy do setki i v-max na pozio­mie 296 km/h — przy zasto­so­wa­niu auto­matu.

Che­vro­let Camaro ZL1 zostało wypo­sa­żone w wiele nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, takich jak magne­tyczne zawie­sze­nie, roz­bu­do­wane zarzą­dza­nie trak­cją (Per­for­mance Trac­tion Mana­ge­ment), Launch Con­trol i wiele innych.

Z zewnątrz zostało mocno dopra­co­wane pod wzglę­dem aero­dy­na­miki. Pro­du­cent infor­muje, że Camaro ZL1 spę­dziło ponad 100 godzin w tunelu aero­dy­na­micz­nym.

Pre­miera za tydzień w Nowym Yorku.

Jak Wam się podoba?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!