Chevrolet Corvette ZR1

533

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘChe­vro­let Corvette ZR1 został przy­ła­pany pod­czas testów!

Pla­no­wana na 2018 rok naj­moc­niej­sza wer­sje Corvette, według szpie­gów, będzie wypo­sa­żona w aktywne ele­menty aero. W szcze­gól­no­ści cho­dzi tutaj o aktywny tylny spoj­ler.

Corvette ZR1 ma być wypo­sa­żone w naj­now­szy sil­nik twin­turbo V8, roz­wi­ja­jący moc około 700 KM.

Auto jest we wcze­snej fazie testów, w związku z czym jest jesz­cze mocno zaka­mu­flo­wane i nie da się stwier­dzić, jak będzie wyglą­dać osta­teczna wer­sja, ale możemy spo­dzie­wać się, że będzie dużo bar­dziej agre­sywna niż aktu­al­nie naj­moc­niej­sza wer­sja Z06. Być może, ZR1 swoim wyglą­dem nawią­zy­wać będzie do Corvette star­tu­ją­cej w kla­sie GT3.