Corvette C8 z silnikiem umieszczonym centralnie!

666
Corvette C8 will be mid-engine car!

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘGM zbu­duje nową Corvette C8 z sil­ni­kiem umiesz­czo­nym cen­tral­nie! To będzie naj­więk­sza zmiana od czasu roz­po­czę­cia pro­duk­cji pierw­szego modelu. Pierw­sze auta testowe zostały przy­ła­pane już na początku 2015 roku.

Model pro­du­ko­wany od 2018 roku będzie napę­dzany sta­rym sil­ni­kiem V8 pro­du­ku­ją­cym około 500 KM. Pomię­dzy 2018 a 2020 rokiem GM wpro­wa­dzi Corvette C8 z nowym sil­ni­kiem V8. Nato­miast rok 2020 będzie stał pod zna­kiem hybryd. Sil­nik V8 z dwoma moto­rami elek­trycz­nymi napę­dza­ją­cymi przed­nie koła będzie kolejną rewo­lu­cją legendy.

Na dzień dzi­siej­szy nie mamy dla Was wię­cej szcze­gó­łów.

Co myśli­cie o tak dużej zmia­nie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!