Czterodrzwiowe Bugatti

1110

Po spek­ta­ku­lar­nej pre­mie­rze nowego Bugatti Chi­ron, być może docze­kamy się rów­nie potęż­nej i jesz­cze bar­dziej luk­su­so­wej limu­zyny.

Co powie­dzie­li­by­ście na wygląd limu­zyny zaczerp­nięty z kon­ceptu zapre­zen­to­wa­nego w 2009 roku Bugatti Gali­bier? Naszym zda­niem kon­cept ten byłby zna­ko­mitą bazą do budowy nowej limu­zyny, bio­rąc pod uwagę nie tylko design, ale także jed­nostkę napę­dową, którą sta­no­wiłby 8-litrowy sil­nik W16, znany z Vey­rona.Bugatti-Galibier-4

To, że coś jest na rze­czy zdają się potwier­dzać rów­nież słowa pre­zesa Wol­fganga Duer­he­imera, który pod­czas tego­rocz­nego motor­show w Gene­wie powie­dział: “Nie mogę wyzbyć się wizji czte­ro­drzwio­wej limu­zyny z mojej głowy. Jest to kolejna z opcji, którą roz­wa­żymy, jako nasz kolejny pro­jekt.” Jed­no­cze­śnie Duer­he­imer kato­go­rycz­nie zaprze­czył, jakoby Bugatti mia­łoby budo­wać SUVa.

Podoba Wam się taka wizja limu­zyny Bugatti?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!