Edo Competition Audi R8 V10 Plus

851

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘEdo Com­pe­ti­tion tuner zaj­mu­jący się głów­nie poprawą sty­li­styki aut, wła­śnie ujaw­nił efekt pracy nad Audi R8 V10 Plus. Naszym zda­niem, Edo Com­pe­ti­tion Audi R8 V10 Plus jest świet­nym przy­kła­dem mody­fi­ka­cji auta bez dużej inge­ren­cji w jego design.

Widać, że pro­jek­tanci inspi­ro­wali się nowym Lam­bor­ghini Cen­te­na­rio, dokle­ja­jąc linie w kon­tra­stu­jące z pozo­stałą kolo­ry­styką samo­chodu. Trzeba im jed­nak oddać, że efekt jest zna­ko­mity. Pod­kre­ślone linie auta i tylny dyfu­zor dodają R8 jesz­cze wię­cej cha­rak­teru.

Pro­jek­tan­cie nie zapo­mnieli rów­nież lekko pod­ra­so­wać środka auta, doda­jąc kon­tra­stu­jące szwy w kolo­rze zasto­so­wa­nym na zewnątrz Audi.

Jeśli cho­dzi o osiągi pozo­stały one nie­zmie­nione, tzn. Edo Com­pe­ti­tion Audi R8 V10 Plus napę­dzane jest sil­ni­kiem V10 o mocy 610 KM, pozwa­la­ją­cym osią­gnąć pierw­szą setkę w 3,2 sekundy (cho­ciaż sły­sze­li­śmy, że nawet szyb­ciej), a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 330 km/h.

Jak Wam się podoba?