Elektryczny model Genesis

530
Elektryczny model Genesis 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘKilka mie­sięcy po utwo­rze­niu osob­nej marki przez Hyun­dai, kore­ań­ski pro­du­cent zapo­wie­dział elek­tryczny model Gene­sis. Jeden z przed­sta­wi­cieli marki, stwier­dził z pełną sta­now­czo­ścią, że Gene­sis będzie miała wkrótce w swo­jej ofer­cie auto, które będzie miało korzystny wpływ na emi­sję dwu­tlenku węgla i jest to oczy­wi­ste, że będzie to samo­chód z napę­dem elek­trycz­nym.

Elek­tryczny Gene­sis dołą­czy pla­no­wa­nych do dwóch aut typu SUV i spor­to­wego coupe, limu­zyny i mniej­szego sedana. Plotki mówią o tym, że elek­tryczny model może być nie tylko prze­zna­czony do linii N (odpo­wied­nik AMG, czy M Per­for­mance), ale być może ujrzymy rywala dla praw­dzi­wych super­ca­rów, łączą­cych napędy spa­li­nowe z napę­dami elek­trycz­nymi.

Jeśli będzie cho­ciaż tro­chę przy­po­mi­nał Gene­sis New York Con­cept (na zdję­ciach), to my jeste­śmy za! Co wy myśli­cie?