F1 w Eleven Sports Network

439

Sta­cja Ele­ven na Twit­te­rze potwier­dziła, że wyku­piła wyłączne prawa do trans­mi­to­wa­nia For­muły 1 w Pol­sce. Tym samym koń­czy się pewna epoka trans­mi­sji w Pol­sa­cie.

Ele­ven będzie poka­zy­wać całe Grand Prix, na które skła­dają się tre­ningi, kwa­li­fi­ka­cje i sam wyścig.

Sta­cja zwią­zała się z wła­ści­cie­lem praw tele­wi­zyj­nych wie­lo­let­nią umową. Nie wiemy jak długą.

Ponadto, nie podano jesz­cze kto będzie komen­to­wał wyścigi. My bar­dzo liczymy na Soko­lim Okiem (Miko­łaja Sokoła).